Zbiornik retencyjny już gotowy

Po niespełna trzech miesiącach od rozpoczęcia budowy gotowy jest już ziemny zbiornik retencyjny w Wilkszynie w okolicy Orlika. Powstał on w ramach kolejnego etapu realizacji unijnego projektu “Budowa i przebudowa zbiorników małej retencji w gminie Miękinia”.

Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego wyrównawczego wód opadowych, roztopowych i gruntowych odprowadzanych z terenów rolniczych o luźnej zabudowie mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej ruszyła w połowie marca tego roku. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie ujęcia wody do zbiornika wyrównawczego wraz z wlotami, budowę ujęcia wody na rowie oraz urządzenia piętrząco-spustowego i wylotu ze zbiornika do rowu, a także wykonanie nowego drenażu odwadniającego opaskowego i odbudowę istniejącego.

Budowa nowych zbiorników retencyjnych w Wilkszynie i w Błoniu, oraz przebudowa istniejącego zbiornika we Wróblowicach, to II etap projektu “Mała retencja w gminie Miekinia” dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020. Przebudowę zbiornika we Wróblowicach i budowę nowego zbiornika w Wilkszynie gmina Miękinia zleciła firma KERIM, która w pierwszym etapie realizacji projektu przebudowała już zbiorniki w Gałowie i Łowęcicach.

Całkowita wartość zadania to ponad 1 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to 892 tys. złotych. Koszt budowy zbiornika w Wilkszynie to 170 800 zł.

Informacja i zdjęcie za www.miekinia.pl.