PLEBANIA

Plebania mieści się nieopodal kościoła, po drugiej stronie ulicy, przy ul. Szkolnej 1. Jest obiektem zabytkowym, choć nie widnieje w rejestrze zabytków.

Plebania w widoku od frontu
Fot. Ewa Zajfert

Plebania, czyli należący do parafii dom przeznaczony na mieszkanie dla proboszcza, zlokalizowany jest
nieopodal kościoła. Istniejący do dziś budynek powstał w drugiej ćwierci XVIII wieku, czyli mniej więcej w tym
samym czasie co kościół, jednak w 1905 roku został znacznie przebudowany. Do dziś zachowały się relikty
barokowej dekoracji fasady i charakterystyczny naczółkowy dach z lukarnami. Otoczona jest przestronnym ogrodem (dawnym pastwiskiem), w którym od kilku lat w sierpniu odbywa się m.in. parafialny festyn rodzinny “Wawrzynki”.

Po II wojnie światowej i zmianie przynależności państwowej Ziem Zachodnich i Północnych uregulowania
wymagały m.in. sprawy związane z majątkiem kościelnym i ustanowieniem polskiej administracji kościelnej
w miejsce dotychczasowej niemieckiej. Proces ten okazał się bardzo skomplikowany i dość długotrwały,
co znalazło odzwierciedlenie także w Wilkszynie.

Plebania ok. 1930 roku. Przed bramą stoi ówczesny proboszcz, ks. Hugo Scholz
Fot. ze zbiorów Marianne i Güntera Thiemannów

W pierwszych powojennych latach w parafii nie urzędował żaden proboszcz. Wierni uczęszczali na msze
i nabożeństwa do okolicznych kościołów, a do Wilkszyna w niedziele przyjeżdżał kapłan z Mrozowa. W tym
czasie budynek plebanii służył m.in. jako ośrodek zdrowia i przychodnia stomatologiczna. Pierwotną funkcję
obiekt odzyskał dopiero na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku. Samodzielność
wilkszyńskiej parafii przywrócono w 1948 roku, wtedy też założono powojenne księgi kościelne. Obecny
dobry stan zachowania zabytkowego gmachu plebanii oraz pozostałych budynków gospodarczych i całego
terenu parafialnego jest wynikiem wielu prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych w ostatnich dwóch
dekadach. Do 2009 roku parafia była częścią dekanatu Wrocław-Zachód, obecnie należy do dekanatu
Miękinia.

Po 1945 roku administratorami i proboszczami parafii w Wilkszynie byli m.in. księża Franciszek Król, Mariusz
Wojtecki, Franciszek Siwiec, Ryszard Buko, Stanisław Wacław (pochowany na terenie przykościelnym
nieopodal głównego wejścia) i Tadeusz Przybysz. Od 1998 roku proboszczem jest ksiądz Zbigniew Bortnik.

Plebania i kościół pw. św. Wawrzyńca w widoku od strony ogrodu
Fot. Kamilla Jasińska

Jeden z dawnych budynków gospodarczych, ten położony najbliżej kościoła i ulicy, pełnił niegdyś funkcję m.in. salki katechetycznej, o czym pamiętają mieszkańcy Wilkszyna. Obiekt datowany jest na pierwszą połowę XVIII wieku, podobnie jak plebania. O pierwotnej funkcji, czyli stajni, przypomina nie tylko konstrukcja budynku, ale także zachowane do dziś m.in. podstawy żłobów i uchwyty dla bydła. Na początku marca 2019 roku rozpoczął gruntowny remont budynku realizowany w znacznej mierze przez mieszkańców. Na parterze budynku, w części położonej najbliżej ulicy, powstała toaleta, która w trakcie mszy i nabożeństw jest ogólnodostępna. Na poddaszu powstała natomiast przestronna sala spotkań dla lokalnych wspólnot. Budynek, który ponownie zmienił swoją funkcję, zwany jest Betlejemką.

Budynek gospodarczy przy plebanii – tzw. Betlejemka
Fot. Kamilla Jasińska