Program “Dobry start”, czyli 300+

W roku 2019 program “Dobry start” obejmuje uczniów przystępujących do nauki w roku szkolnym 2019/2020. Świadczenie w wysokości 300 zł przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez kryterium dochodowego. Podpowiadamy, jak należy ubiegać się o świadczenie.

Jak informuje m.in. gmina Miękinia w swoim portalu informacyjnym, świadczenie “Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia lub – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności – 24. roku życia. Świadczenie przysługuje także w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia, oraz ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini, informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia “Dobry start” będą przyjmowane:
– elektronicznie od 1 lipca do 30 listopada 2019 r.
– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia do 30 listopada 2019 r.
Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini w godzinach pracy GOPS (szczegóły na stronie www.gops.miekinia.pl). Ponadto wnioski będzie można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pośrednictwem platformy Emp@tia oraz wybranych systemów bankowych.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż 30 września 2019 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września do 30 listopada 2019 r. będą realizowane w terminie do 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Więcej na www.miekinia.pl.