„Miękińska Inicjatywa Razem” rozstrzygnięta

Złożony przez radę sołecką reprezentowaną przez sołtysa Wilkszyna wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez komisję konkursową gminnego programu grantowego. Dzięki temu już wkrótce doposażony zostanie teren Międzypokoleniowego Centrum Integracji przy Orliku.

“Miękińska Inicjatywa Razem” to program gminny, w którym wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz wspólnego dobra. Konkurs skierowany jest rad sołeckich, klubów sportowych oraz organizacji pozarządowych mających siedzibę i realizujących swoje działania na terenie gminy Miękinia. Maksymalne dofinansowanie jednego projektu to kwota w wysokości 6 tys. zł. W tym roku do konkursu przystąpiło 28 sołectw, które w sumie złożyły 30 wniosków. Wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone przez komisję konkursową.

Wniosek złożony przez radę sołecką Wilkszyna obejmuje podniesienie standardu wybudowanej w ubiegłym roku tuż koło Orlika altany. Zostaną w niej zamontowane ławostoły, zaś w bezpośrednim otoczeniu altany i placu zabaw powstaną ławki. Zostanie także utworzona strefa Hot-Spot (otwartego i bezpłatnego punktu dostępu do internetu), która obejmie cały teren Międzypokoleniowego Centrum Integracji. Ławki oraz ławostoły ustawione w altanie oraz punkt Hot-Spot będą funkcjonowały w przestrzeni publicznej i będą nieodpłatnie dostępne dla mieszkańców i turystów. Projekt zostanie zrealizowany przy współpracy mieszkańców i Zorzy Wilkszyn.

Całkowita wartość projektu to 10 150 zł, z czego niecałe 6000 zł to dofinansowanie udzielone przez gminę Miękinia w ramach programu grantowego.