Zasłużony dla kultury polskiej

Proboszcz wilkszyńskiej parafii, ks. Zbigniew Bortnik, został uhonorowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego odznaką honorową “Zasłużony dla kultury polskiej”. Podczas uroczystej mszy św. dożynkowo-odpustowej, sprawowanej w niedzielę 13 sierpnia, wyróżnienie wręczył mu Paweł Hreniak, poseł na Sejm RP.

W marcu 2023 roku minęło 25 lat od chwili, gdy ks. Zbigniew Bortnik został proboszczem parafii w Wilkszynie. Doceniając zaangażowanie proboszcza w działalność rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego – na wniosek lokalnej społeczności – Gmina Miękinia reprezentowana przez burmistrza Jana Mariana Grzegorczyna – na początku tego roku zwróciła do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o nadanie proboszczowi odznaki honorowej „Zasłużony dla kultury polskiej”. Minister kultury przychylił się do tego wniosku.

Podczas uroczystej mszy świętej w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego proboszcza odznaczył Paweł Hreniak, poseł na Sejm RP, a życiorys i zasługi uhonorowanego przedstawiła Kamilla Jasińska. Wyrazy uznania złożyli mu także Jan Marian Grzegorczyn, burmistrz Gminy Miękinia, oraz Adam Zaniewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Miękini. Odznaczony nie krył wzruszenia i zaskoczenia – o wszystkim dowiedział się dopiero na mszy świętej. Gromkie brawa od zgromadzonych w kościele mieszkańców, jak i późniejsze gratulacje, świadczą o tym, że odznaka jest w pełni zasłużonym wyróżnieniem.

O prawej: Paweł Hreniak, ks. Zbigniew Bortnik, Jan Marian Grzegorczyn, Adam Zaniewski. Fot. Michał Karczmarek

Kim jest proboszcz wilkszyńskiej i za jakie działania został uhonorowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego?

Ksiądz Zbigniew Bortnik jest rodowitym Dolnoślązakiem, urodzonym 25 sierpnia 1961 roku w Topoli. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 maja 1986 roku. Był wikariuszem: najpierw w parafiach w Wołowie (1986–1989), Świdnicy (1989–1992), a później na wrocławskich Stabłowicach (1992–1996) oraz Praczach Odrzańskich (1996–1998). Od 25 lat – dokładnie od 13 marca 1998 roku – jest proboszczem parafii w Wilkszynie, obejmującej obecnie dwa sołectwa: Wilkszyn i Pisarzowice. Od roku 2009 do 2015 był pierwszym dziekanem nowo utworzonego dekanatu Miękinia, który wówczas obejmował osiem parafii. W zgodnej opinii mieszkańców uznawany jest za dobrego gospodarza i organizatora.

Od chwili objęcia probostwa w Wilkszynie ks. Zbigniew nieustannie dba o obiekty będące pod jego opieką. Z jego inicjatywy i dzięki pozyskanym przez niego środkom finansowym udało się przeprowadzić m.in. remont zabytkowego barokowego kościoła i jego otoczenia wraz z plebanią i budynkiem gospodarczym, rewitalizację XIX-wiecznego cmentarza parafialnego, a także kilku przydrożnych kapliczek będących przykładem małej architektury sakralnej. Od wielu lat z jego inicjatywy realizowane są regularne remonty barokowego kościoła parafialnego. W miejscu dawnej świątyni został wzniesiony w 1721 roku jako jedno z dóbr należących do opactwa cysterskiego w Lubiążu, a od 1966 roku jest wpisany do rejestru zabytków. W związku z tym remont takiego obiektu to dla jego zarządcy nie lada wyzwanie. Większość zabytkowego wystroju i wyposażenia świątyni pochodzi z XVIII wieku, w tym freski przypisywane szkole Michaela Willmana.

W minionym ćwierćwieczu z inicjatywy księdza proboszcza i dzięki pozyskanym przez niego funduszom udało się przywrócić pierwotną kolorystykę zarówno elewacji kościoła i otaczającego go muru, jak i całego wnętrza. Gruntownie odnowiono także większość zabytkowego ruchomego wyposażenia świątyni. Jednym z ostatnich działań była renowacja barokowych ośmiogłosowych organów z 1868 roku, stworzonych przez znanego wrocławskiego organmistrza Eduarda Theinerta i będących najprawdopodobniej jego ostatnim zachowanym instrumentem.

Obecny dobry stan zachowania zabytkowego gmachu plebanii oraz pozostałych budynków gospodarczych i całego terenu parafialnego jest wynikiem wielu prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych w ostatnich dwóch dekadach z inicjatywy proboszcza i przy jego dużym zaangażowaniu. Choć wzniesiona w XVIII wieku, ale mocno przebudowana w 1905 plebania, nie jest objęta ochroną konserwatorską, to decyzją proboszcza w trakcie jej remontu zadbano o zachowanie i wyeksponowanie wszystkich historycznych elementów, jak np. reliktów barokowej dekoracji fasady i charakterystycznego dachu z lukarnami. Dawne zabudowania gospodarcze, które jeszcze w XVIII wieku pełniły funkcję stajni, również zostały gruntownie odnowione w ostatnich latach i z inicjatywy księdza proboszcza stały się miejscem spotkań lokalnej społeczności. To tam na strychu powstała sala zwana Betlejemką, a na parterze – katolicka biblioteczka.

Ksiądz proboszcz zadbał także o znajdujące się na terenie parafii przydrożne krzyże i kapliczki, które jeszcze od czasów przedwojennych stanowią nieodłączny element krajobrazu kulturowego każdej z wsi. Jak wiadomo, szczególnie te zabytkowe stanowią ciekawą formę małej architektury sakralnej. Są niemymi – choć wiele na swój sposób mówiącymi – świadkami historii, wiary i dziedzictwa kulturowego. Proboszcz, przekonany o tym fakcie, doprowadził do gruntownego odnowienia ich wszystkich.

Polecamy lekturę artykułu Macieja Rajfura Proboszcz parafii w Wilkszynie odznaczony. To niespodzianka od parafian w “Gościu wrocławskim”.