Obwieszczenie burmistrza Miękini z dnia 22 lutego 2023 r.

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia w dniach 03 – 27 marca 2023r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miękini, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, w pok. nr 310 w godzinach pracy urzędu. Projekt zmiany Studium dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miękini pod adresem: https://bip.miekinia.pl/. zakładce Obwieszczenia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miękini, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, w sali 312 o godz. 15.30.
Studium sporządza się w zakresie obszarów w obrębach geodezyjnych: WILKSZYN , Błonie, Brzezinka Średzka, Głoska, Kadłub, Krępice, Lutynia, Miękinia, Mrozów, Radakowice, Wróblowice, Źródła, a także w innych zakresach ustaleń Studium określonych w wyżej wymienionych uchwałach.
Szczegółowa treść obwieszczenia poniżej.