Informacja o nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż pozostającej w zasobie Skarbu Państwa.

W związku z zamiarem rozdysponowania nieruchomości pozostającej w zasobie Skarbu Państwa – KOWR odział terenowy we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zlokalizowanej w obrębie Wilkszyn, gm Miękinia – dz.nr 550 AM-1

Opis nieruchomości:
Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w:
obrębie Wilkszyn, gmina Miękinia, powiat średzki, województwo dolnośląskie dz. 550 AM-1
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 1,6727 ha (użytki rolne 1,6727 ha) z czego:
grunty orne o pow. 0,6931 ha w klasie: RIVa, trwałe użytki zielone o pow. 0,9796 ha w klasie : ŁIV.

Stan nieruchomości:
Działka położona we wschodniej części wsi Wilkszyn pomiędzy ulicami: Miłoszyńską (od wschodu) i Dębową (od zachodu), w sąsiedztwie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów zadrzewionych. Dojazd do działki umożliwiają dwie drogi gruntowe, od strony wschodniej oraz od strony zachodniej. Od strony północnej działka ograniczona jest zakrzaczonym rowem melioracyjnym, za którym znajduje się zadrzewiony nieużytek. Nieruchomość posiada regularny kształt wieloboku foremnego oraz korzystne warunki zabudowy. Nieruchomość pod względem rolniczym stanowi nieużytek porośnięty wieloletnim zachwaszczeniem oraz wysokimi trawami. W północnej części działki występuje zakrzaczenie oraz samosiewy drzew o zróżnicowanym wieku, które nie posiadają wartości ekonomicznej. Z uwagi na bliskość zabudowań istnieje możliwość podłączenia mediów.
UWAGA: w północno-zachodniej części działki, na powierzchni ok. 100 m2 znajdują się pozostałości drewnianego zabudowania oraz kilka wraków aut i maszyn rolniczych.
Wobec powyższego przyszły nabywca, własnym staraniem i na własny koszt uporządkuje ten teren oraz obejmie przedmiotową nieruchomość w posiadanie i nie będzie obecnie, ani w przyszłości występować wobec KOWR z jakimikolwiek roszczeniami z tego tytułu.

Cena nieruchomości wynosi: 3 285 300,00 zł. Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto.
Kontakt do osoby prowadzącej sprawę – tel: 502 792 151 lub mail: maciej.szukalski@kowr.gov.pl