Obwieszczenie wójta gminy Miękinia z dnia 19 maja 2022 r.

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia
Studium sporządza się w zakresie obszarów w obrębach geodezyjnych: WILKSZYN , Błonie, Brzezinka Średzka, Głoska, Kadłub, Krępice, Lutynia, Miękinia, Mrozów, Radakowice, Wróblowice, Źródła, a także w innych zakresach ustaleń Studium określonych w wyżej wymienionych uchwałach.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2022r. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Miękinia.
Szczegółowa treść ogłoszenia poniżej

Załącznik graficzny nr 5 do uchwały nr XXXVI/431/21 z dnia 30 listopada 2021 r.
Załącznik graficzny nr 3 do uchwały nr XXXII/401/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.