Obwieszczenie wójta gminy Miękinia o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Miękinia

Przystępuje się do sporządzenia zmian planów m in. dla obrębu geodezyjnego Wilkszyn:
1. Wiśniowa Góra – przyjętego uchwałą nr XIX/184/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 stycznia 2008r
2. Południowo-zachodnia część obrębu Wilkszyn – przyjętego uchwałą nr XLIV/448/18 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 sierpnia 2018 r
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionych zmian planów. Wnioski i uwagi mogą być składane w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres urzad@miekinia.pl opatrzone tematem „wniosek do zmiany mpzp gminy Miękinia” w terminie do dnia 20.05.2022r.
Wniosek i uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

.

Wiśniowa Góra
Południowo-zachodnia część obrębu Wilkszyn

UCHWAŁA NR XL/480/22 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Miękinia