Zarządzenie wójta gminy Miękinia z dnia 16 lutego 2022 r.

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Wilkszynie przy ul. Głównej 17, na działce gruntu oznaczonej numerem 318/12 o pow. 0,1357 ha.

Opis nieruchomości:
Działka nr 318/12 obręb Wilkszyn o powierzchni 1357 m2 zabudowana została budynkiem usługowym, dotychczas użytkowanym jako świetlica wiejska. Na działce znajduje się plac zabaw dla dzieci, jednak urządzenia nadają się do demontażu. Nieruchomość położona jest w Wilkszynie, przy ul. Głównej 17, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz zagrodowej. Dojazd do przedmiotowej działki bardzo dobry drogą utwardzoną, asfaltową, oświetloną…..
Budynek usługowy – dotychczas użytkowany jako świetlica wiejska wybudowany został na przedmiotowej
działce w okresie przedwojennym. Jest to budynek piętrowy z przybudówką (gankiem), częściowo
podpiwniczony z piwnicą o wysokości 1,77m i powierzchni użytkowej wynoszącej 36,03 m2 . Średnie zużycie techniczne budynku wynosi 40%.
Przeznaczenie w planie miejscowym: działka leży na obszarze bez miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia, powyższy teren wskazany jest jako obszar zabudowy mieszkaniowej wraz z terenami i obiektami nieuciążliwych usług towarzyszących (oświata, zdrowie, opieka społeczna, kultura, kult religijny, administracja, łączność, finanse, handel, rzemiosło, gastronomia, sport i rekreacja, turystyka, wypoczynek, zieleń parkowa, ogrody działkowe i inne). Działka posiada ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na usługi nieuciążliwe lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.
Szczegółowe zasady zagospodarowania działki określają decyzje Wójta Gminy Miękinia
Nr 82/2020 z dnia 10.03.2020 r, oraz nr 210/2021 z dnia 01.07.2021.
Obie decyzje dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy, po telefonicznym umówieniu terminu, nr tel. 71 735 92 58..
Cena nieruchomości zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego wynosi netto: 612 200 zł. (słownie:
sześćset dwanaście tysięcy dwieście zł 00/100)
Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.