Sąsiedzka wymiana w Wilkszynie

W sobotę, 4 września zapraszamy wszystkich mieszkańców Wilkszyna i okolic do wzięcia udziału w pierwszej edycji “sąsiedzkiej wymiany”, która odbędzie się 04.09.2021r. w godz. 12.00 – 18.00 na terenie przy świetlicy w Wilkszynie.

Otwarta Wymiana Sąsiedzka to przedsięwzięcie, które opiera się na idei wprowadzenia nowej formy nabywania rzeczy, zaprzestania niepotrzebnego ich gromadzenia oraz możliwości dzielenia się i pomagania innym.
W strefie “sąsiedzkiej wymiany” można oddać/sprzedać: ubrania/książki/buty/i inne przedmioty w stanie dobrym i w przyjaznych cenach.
W trakcie trwania wydarzenia nie zabraknie stoiska Koła Gospodyń Wiejskich z Wilkszyna, przy którym będzie można się posilić i ukoić pragnienie.
Zapraszamy sąsiadów bliższych i dalszych, z rodzinami i przyjaciółmi 😉 Poznajmy się jeszcze lepiej, przewietrzmy nasze szafy i piwnice, wymieńmy się miłym słowem!

Wszystkich uczestników prosimy o zapoznanie się z regulaminem

REGULAMIN SĄSIEDZKIEJ WYMIANY
Wymiana lub sprzedaż rzeczy używanych przez osoby prywatne odbędzie się 04.09.2021r. w godz. 12.00 – 18.00 na terenie przy świetlicy w Wilkszynie.

ORGANIZACJA STOISK I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Organizatorami sąsiedzkiej wymiany są : Sołtys Sołectwa Wilkszyn wraz z Radą Sołecką.
 2. Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat ani od wystawców ani od kupujących.
 3. Celem sąsiedzkiej wymiany jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych i niepotrzebnych.
 4. Uczestnicy imprezy zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
 5. Sprzedaż / wymiana towarów poza wyznaczonym terenem jest zabroniona.
 6. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy.
 7. Istnieje możliwość wymiany/ sprzedaży rzeczy bezpośrednio z samochodu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora jest niezgodny z charakterem „sąsiedzkiej wymiany” np. nielegalnych kopii gier, filmów czy cd.
 9. Ze sprzedaży/ wymiany wyklucza się towary wymagające koncesji, nielegalne, niebezpieczne (np. petardy), żrące, o nieprzyjemnym zapachu, alkohol, papierosy oraz towary niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w ” sąsiedzkiej wymianie” bez podania przyczyny.
 11. Po zakończeniu działalności stoiska uczestnik zobowiązuje się do uporządkowania swojego miejsca handlowego.
 12. Wszelkie zobowiązania za transakcje zawierane na kwotę wyższą niż zwolnienia od podatku, ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż.
 13. Osoby niepełnoletnie mogą posiadać własne stoisko jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

UBEZPIECZENIA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania „sąsiedzkiej wymiany”.
 2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi przed, po i w trakcie trwania kiermaszu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w ”sąsiedzkiej wymianie” jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Wszyscy uczestnicy biorący udział w „sąsiedzkiej wymianie” wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
 3. W przypadku nie dostosowania się uczestnika do regulaminu organizator może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika / Wystawcy z udziału w „sąsiedzkiej wymianie”.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania „sąsiedzkiej wymiany” w przypadku wystąpienia przyczyn losowych niezależnych od Organizatora.