Zarządzenie wójta gminy Miękinia z dnia 7 grudnia 2020 r.

W sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej,
położonej w Wilkszynie przy ul. Głównej 17, na działce gruntu oznaczonej numerem 318/12 o pow. 0,1357 ha.

Wójt Gminy informuje, że zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo mogą składać wniosek do Urzędu Gminy Miękini ul. Kościuszki 41 o jej nabycie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2021 r.
Nie złożenie wniosku przez osoby uprawnione w powołanym wyżej terminie traktowane będzie jako
odstąpienie od nabycia, a przedmiotowa działka zostanie zbyta.

Opis nieruchomości:
Działka nr 318/12 obręb Wilkszyn o powierzchni 1357 m2 zabudowana została budynkiem usługowym, dotychczas użytkowanym jako świetlica wiejska. Na działce znajduje się plac zabaw dla dzieci, jednak urządzenia nadają się do demontażu. Nieruchomość położona jest w Wilkszynie, przy ul. Głównej 17, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz zagrodowej. Dojazd do przedmiotowej działki bardzo dobry drogą utwardzoną, asfaltową, oświetloną.
Budynek usługowy – dotychczas użytkowany jako świetlica wiejska wybudowany został na przedmiotowej
działce w okresie przedwojennym. Jest to budynek piętrowy z przybudówką (gankiem), częściowo
podpiwniczony z piwnicą o wysokości 1,77m i powierzchni użytkowej wynoszącej 36,03 m2 . Średnie zużycie techniczne budynku wynosi 40%.
Przeznaczenie w planie miejscowym: działka leży na obszarze bez miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Miękinia, powyższy teren wskazany jest jako obszar zabudowy mieszkaniowej wraz z terenami
i obiektami nieuciążliwych usług towarzyszących (oświata, zdrowie, opieka społeczna, kultura, kult religijny,
administracja, łączność, finanse, handel, rzemiosło, gastronomia, sport i rekreacja, turystyka, wypoczynek,
zieleń parkowa, ogrody działkowe i inne). Działka posiada ustalone warunki zabudowy dla inwestycji
polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na usługi nieuciążliwe
. Szczegółowe zasady zagospodarowania działki określa decyzja Wójta Gminy Miękinia Nr 82/2020 o warunkach zabudowy z dnia 10.03.2020 r., dostępna w Urzędzie Gminy, pokój 310.
Cena nieruchomości zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego wynosi netto: 482 600 zł. (słownie:
czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset zł i 00/100)
Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.