„Miękińska Inicjatywa Razem” – szukamy pomysłów

Gmina Miękinia ogłosiła kolejny konkurs grantowy „Miękińska Inicjatywa Razem”. Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania swoich propozycji i własnego udziału w ich realizacji.

„Miękińska Inicjatywa Razem” to program gminny, w którym wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz wspólnego dobra. Konkurs skierowany jest do rad sołeckich reprezentowanych przez sołtysa, klubów sportowych oraz organizacji pozarządowych mających siedzibę i realizujących swoje działania na terenie gminy Miękinia. W tym programie grantowym można otrzymać od gminy dofinansowanie w wysokości od 3 do 6 tys. Konieczny wkład własny – finansowy lub w postaci pracy własnej – wyceniony musi być na minimum 30 proc. wnioskowanej kwoty.

W ramach projektu gmina wspiera projekty w zakresie m.in. budowy, przebudowy lub remontu ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, infrastruktury turystycznej oraz terenów służących do użytku publicznego. Przyznane środki można przeznaczyć także na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwach, budowę, przebudowę, remont lub wyposażenie obiektów małej architektury oraz urządzenie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc rekreacji. Dotację można także przeznaczyć na zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych poprzez zakup strojów dla zespołów ludowych oraz zakup instrumentów.

Aby zgłoszony do gminnego konkursu projekt mógł otrzymać dofinansowanie, musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim musi zakładać współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, mających trwały charakter. Projekt musi nie tylko wynikać z potrzeb danej społeczności lokalnej, ale mieć także jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, a co najważniejsze – musi być realizowany wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych. Istotne jest także umiejętnie i przemyślane zaangażowanie zasobów lokalnych – naturalnych, społecznych, ludzkich i finansowych. Warunkiem koniecznym jest także realizacja zadania na terenie sołectwa, ale wyłącznie na terenie należącym do gminy.

W poprzednich edycjach dzięki zaangażowaniu mieszkańców Wilkszyna, Zorzy Wilkszyn oraz sołtysa i rady sołeckiej udało się zrealizować na terenie Międzypokoleniowego Centrum Integracji wiatę przy orliku (2018) oraz wyposażyć ją w ławki i ławostoły (2019).

Także i w tej edycji rada sołecka planuje przystąpić do konkursu, dlatego czekamy na pomysły mieszkańców. Można je zgłaszać do piątku 6 marca bezpośrednio do sołtys Wiesławy Janusz, mailowo na adres soltys.wilkszyn@gmail.com lub poprzez FB/Wilkszyn.     

Więcej o programie na stronie Gminy Miękinia.