Wyższe opłaty za śmieci

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wzrasta opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Miękinia.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miękinia nr XIV/153/19 z dnia 29 listopada 2019 r.
Stawka opłaty wynosić będzie:
24 zł/os/msc za odpady segregowane.
72 zł/os/msc za odpady niesegregowane.

(Dotychczasowe stawki wynoszą 16 zł/os/msc za odpady segregowane, 48 zł/os/msc za odpady niesegregowane).

Podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynikają z przewidywanych kosztów, które gmina Miękinia będzie ponosić w 2020 r.

Na gminny system gospodarowania odpadami składają się następujące pozycje i koszty z nimi związane :
• odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (4 mln zł),
• obsługa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (609.466 tys zł),
• wynagrodzenia, pochodne i koszty biurowe obsługi gospodarki śmieciowej (211.134 tys zł),
• inne koszty związane z gospodarką śmieciową, m.in.: druki harmonogramów świadczonych usług wywozu, działania edukacyjne (33 tys zł.),
• utworzenie PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Wilkszyn i
Wróblowice (100 tys zł.).

Przewidywany koszt poniesiony przez gminę Miękinia wynosić będzie 4.953.600 mln zł.
Przy zadeklarowanej ilości osób 17.200, wydatek stanowi 24 zł na osobę/miesiąc (przy założeniu pełnej segregacji wszystkich zadeklarowanych osób) .

Tak wysoki wzrost opłaty spowodowany jest przede wszystkim:
• wzrostem kosztów gospodarowania odpadami (wzrost cen energii, elektrycznej, płacy
minimalnej, opłaty za składowanie odpadów),
• wzrostem ilości odbieranych odpadów,
• zmianą zakresu usług – odbiór Bioodpadów ze wszystkich nieruchomości objętych
systemem w miesiącach od IV do X,
• budową nowych PSZOK,
• zmianą zakresu usług wynikających z nowelizacji przedmiotowych regulacji
prawnych,
• brakiem konkurencji (monopol) w zakresie firm świadczących usługę odbioru i wywozu
odpadów komunalnych.

Opracowanie: Wiesława Janusz na podstawie Uchwały Rady Gminy Miękinia nr XIV/153/19 z dnia 29 XI 2019 r.