1 lipca 2019 r. w gminie Miękinia rozpoczyna funkcjonowanie straż gminna

Straż gminna na terenie gminy Miękinia została utworzona zgodnie z Uchwałą nr VII/71/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r. Straż będzie działała zgodnie z regulaminem nadanym na podstawie zarządzenia wójta gminy Miękinia nr 110/19 z dnia 21 maja 2019 r.  Na powstanie i funkcjonowanie straży gminnej przeznaczono środki finansowe z budżetu gminy w wys. 252 154,30 zł.

Komendant straży gminnej: Gustaw Dobosz  tel. 603 814 208
Strażnik gminny: Stanisław Dul  tel. 603 687 498
Godziny urzędowania straży gminnej: pon-pt  7.30-15.30
Siedziba straży gminnej  ul. Kościuszki 43 55-330 Miękinia

Straż gminna  jest umundurowaną formacją utworzoną w celu wykonywania czynności w zakresie porządku publicznego, określonych w odrębnych przepisach rangi ustawowej oraz przepisach prawa miejscowego. Straż pełni służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw człowieka. Realizując swoje zadania straż działa samodzielnie w granicach posiadanych uprawnień, wspólnie z przedstawicielami innych organów powołanych do ochrony porządku publicznego. Straż współpracuje w szczególności z Policją, służbami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami i ochrony zabytków.

Do zadań straży gminnej należy między innymi:

 1. patrolowanie zagrożonych rejonów wsi,
 2. podejmowanie interwencji w zakresie ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 3. egzekwowanie od właścicieli nieruchomości właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości oraz utrzymania zimowego,
 4. egzekwowanie przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem stref zamieszkania na terenie gminy oraz ograniczeń dla ruchu pojazdów ciężarowych,
 5. podejmowanie działań dla ograniczania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno – parkowych oraz zanieczyszczania wód,
 6. przeprowadzanie kontroli przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz  spożywania napojów alkoholowych wbrew zakazowi,
 7. podejmowanie interwencji wobec osób niepełnoletnich spożywających alkohol wbrew zakazowi, palących papierosy, w tym między innymi zawiadomienie rodziców lub opiekunów,
 8. obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych,
 9. kontrolowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego, a w szczególności dotyczących:
 • porządku i czystości na terenie gminy,
 • wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów, gospodarzy i właścicieli lokali pod względem utrzymywania czystości i porządku,
 • porządku i estetyki obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • oznakowania i oświetlenia ulic oraz posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, jak również estetyki miejsc przeznaczonych do umieszczania plakatów i ogłoszeń, funkcjonowania reklamy zewnętrznej itp,
 • porządku i bezpieczeństwa na drogach i chodnikach,
 • ochrony środowiska.