„Miękińska Inicjatywa Razem” – nabór wniosków

Gmina Miękinia zaprasza do udziału w szóstej edycji konkursu grantowego „Miękińska Inicjatywa Razem”. Maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać, to 6 tys. zł. Termin składania wniosków mija 26 kwietnia.

“Miękińska Inicjatywa Razem” to program gminny, w którym wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz wspólnego dobra. Konkurs skierowany jest rad sołeckich, klubów sportowych oraz organizacji pozarządowych mających siedzibę i realizujących swoje działania na terenie gminy Miękinia. Wartość programu grantowego w 2019 r. to 162 tys. zł, zaś maksymalne dofinansowanie jednego projektu to kwota w wysokości 6 tys. zł.

W ramach projektu gmina wesprze projekty w zakresie m.in budowy lub remontu ścieżek rowerowych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej w sołectwach. Zgłoszone do udziału w konkursie projekty muszą zakładać realizację wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego. Wymagany jest także wkład własny (finansowy lub w postaci pracy własnej) wyceniony na min 30% wartości wnioskowanej dotacji. Projekty mają służyć  poprawie standardów życia w gminie, rozwojowi  przedsiębiorczości na terenach wiejskich i promocji dobrych praktyk związanych z pobudzeniem aktywności organizacji z terenu gminy Miękinia. 

Wnioski o dofinansowanie można składać w Urzędzie Gminy Miękinia do 26 kwietnia. Szczegóły m.in. regulamin i wniosek, dostępne są na stronie gminy Miękinia.

Z inicjatywy mieszkańców Wilkszyna, którzy byli obecni na zebraniu dotyczącym placu zabaw, a także tych, którzy brali udział w wiosennym sprzątaniu Wilkszyna, rada sołecka reprezentowana przez sołtysa postanowiła wziąć udział w konkursie.