Relacja z VI sesji RGM [+VIDEO]

Na VI sesji Rady Gminy Miękinia, która odbyła się 29 marca 2019 r., dyskutowano m.in. o funduszu sołeckim. Podjęto także uchwałę dotyczącą przyznania dotacji na remont organów w Wilkszynie.

Na VI sesji Rady Gminy Miękinia poddanych zostało pod głosowanie 12 projektów uchwał, z których 11 uchwalono jednogłośnie. Najwięcej emocji wywołał projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020, mówiący, iż nie wyraża się zgody na jego wyodrębnienie. Pomimo podjętej przez radną z Wilkszyna, Monikę Szymanowską, próby argumentowania, że fundusz sołecki powinien zostać wyodrębniony, większością głosów zdecydowano, że fundusz sołecki na rok 2020 – podobnie jak w poprzednich latach – nie zostanie wyobrębniony.

Warto wspomnieć o przyjętych uchwałach, które dotyczą bezpośrednio Wilkszyna. Jednomyślnie podjęto uchwałę, na mocy której z budżetu gminy udzielona zostanie dotacja celowa dla parafii pw. św. Wawrzyńca w Wilkszynie na dofinansowanie prac konserwatorskich. Dotacja w wysokości 57 tys. zł będzie przeznaczona na II etap remontu organów piszczałkowych (organy wpisane do rejestru zabytków ruchomych decyzją nr 1046/B/04/1-38 z dnia 29.11.2004 r. – zob. więcej o organach).

Przyjęto również uchwałę dotyczącą kontynuacji działań prowadzonych przez gminę Miękinia w zakresie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Zmiana, jaka została wprowadzona do tegorocznego programu, to zapewnienie dofinansowania sterylizacji lub kastracji zwierząt z terenu gminy. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami jest zapewniona przy udziale podmiotów posiadających umowy z Urzędem Gminy Miękinia (zob. więcej na ten temat).