Sprawozdanie z zebrania wiejskiego

W środę 20 marca odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Wilkszyn, podczas którego wybrano radę sołecką i omówiono bieżące sprawy istotne dla Wilkszyna i Miłoszyna.

W trwającym blisko dwie godziny zebraniu wzięło udział 37 osób. Zebranie odbyło się w świetlicy wiejskiej, ale ze względu na zbyt małą frekwencję o godz. 19.00 (nie było wymaganych 5 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców), rozpoczęło się ono dopiero w drugim terminie, ustawowo zgodnym ze statutem sołectwa, tj. o godz. 19.30. Sołtys Wiesława Janusz, dziękując zebranym za przybycie, przedstawiła w skrócie kompetencje sołtysa i rady sołeckiej oraz tryb i zasady wyboru członków rady.

Nad prawidłowością przebiegu wyborów członków rady sołeckiej czuwała komisja skrutacyjna wybrana spośród uczestników zebrania, na czele której stał Piotr Smagała, radca prawny z Wilkszyna. Sołtys zgłosiła pięcioro kandydatów do rady sołeckiej. Wobec braku kolejnych zgłoszeń, komisja skrutacyjna zadecydowała, że nie ma konieczności przeprowadzenia głosowania. Członkami Rady Sołeckiej zostali:
1. Tomasz Chudzikiewicz,
2. Kamilla Jasińska,
3. Joanna Lemma [aktualizacja: rezygnacja z prac w radzie sołeckiej na własną prośbę w kwietniu 2019 r.]
4. Adam Pawlikowski,
5. Rafaela Sztukowska.

Są to osoby, które od dawna ze mną współpracują. W zakresie naszych kompetencji mamy jasno wyznaczone cele działania, do realizacji których będziemy wytrwale dążyć. Każdy członek rady będzie miał określony zakres działalności i odpowiedzialności za określone zdania, ale we wszystkich sprawach będziemy się oczywiście konsultować. Spotkania rady sołeckiej odbywać się będą przynajmniej raz w miesiącu, czyli częściej niż wymaga tego status sołectwa, gdyż tylko w ten sposób będziemy mogli na bieżąco podejmować działania w zakresie spraw zgłaszanych przez mieszkańców – mówiła sołtys, Wiesława Janusz. Dodała też, że raz w miesiącu (w każdy pierwszy wtorek miesiąca) wspólnie z radnymi, Moniką Szymanowską i Romanem Gilem, odbywać się będą dyżury sołeckie. – Radni swoje dyżury pełnią od listopada ubiegłego roku. Dołączę do nich, bo dyżur w jednym terminie to ułatwienie dla mieszkańców – tłumaczyła sołtys. Dodatkowy dyżur w miesiącu będzie też pełnić rada sołecka. – Każdy mieszkaniec w każdej chwili może się do nas zgłosić z każdą sprawą, np. mailowo, ale chcemy także umożliwić bezpośrednie spotkania. Jesteśmy po to, by pomagać – dodała Wiesława Janusz.

Omówieniu bieżących spraw sołectwa poświęcona była druga część zebrania, w której głos zabrał radny Roman Gil, z punktu widzenia gminy Miękinia odnosząc się do postulatów i uwag zgłoszonych przez mieszkańców. Wcześniej sołtys Wiesława Janusz przedstawiła dotychczasowe działania i te sprawy, które są w toku: – Wkrótce pojawią się nowe tablice ogłoszeniowe, częściowo w nowych miejscach, niektóre stare tablice będą poddane rewitalizacji. Będziemy starać się o ustawienie brakujących znaków i luster drogowych w tych miejscach, gdzie z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców, jest to niezbędne. Poprawie bezpieczeństwa ma służyć także oznaczenie przejść dla pieszych, poprzez wymalowanie przynajmniej w kilku miejscach, nowych pasów. Dodatkowo będziemy także wnioskować w gminie o ustawienie – przynajmniej przy tzw. ciągach pieszo-jezdnych, czyli przy drogach, po których spaceruje wiele osób – koszy na śmieci, kubłów na psie odchody, a w przyszłości także ławek. W zasadzie mamy już wiosnę, więc z inicjatywy mieszkańców okolic Orlika, zaczynamy akcję sprzątania Wilkszyna, szczególnie lasu. Pierwsze porządki, na które wszystkich serdecznie zapraszam, już w tę sobotę, 23 marca, o godz. 12.00 – wyliczała Wiesława Janusz.

Wiele emocji wśród przybyłych na zebranie wzbudził temat bezpieczeństwa. Z aplauzem przyjęto inicjatywę wnioskowania o wymalowanie przejść dla pieszych m.in. przy przystankach autobusowych, pomiędzy kościołem a pętlą oraz przy wjeździe z ul. Głównej w ul. Wiśniową. Zebrani dodatkowo poprosili o interwencję w sprawie zamontowania chociaż niewielkich wiat, ławek i kubłów na śmieci przy przystankach autobusu szkolnego. Ponadto poruszono tematy m.in. częstszego wywozu odpadów zmieszanych (przynajmniej latem), rozszerzenia monitoringu w okolicach orlika i placu zabaw dla dzieci, oznakowania niebezpiecznych skrzyżowań równorzędnych, kontroli sprawności hydrantów i rewitalizacji rowów melioracyjnych, a także rewitalizacji zniszczonego niedawno placu zabaw przy orliku. Mieszkańcy poprosili także sołtysa o interwencję dotyczącą spraw, które już dawno zostały zgłoszone np. do urzędu gminy i do dziś nie ma na nie odpowiedzi. Chwilę uwagi poświęcono także tematowi nowej strony internetowej sołectwa, która wkrótce zostanie opublikowana, bo prace nad nią już dobiegają końca. Ideę jej stworzenia zebrani przyjęli z zainteresowaniem i entuzjazmem.

W trakcie wystąpienia radnego Romana Gila poruszone zostały kolejne tematy, m.in. finansów gminy na ten rok, braku możliwości zrealizowania niektórych inwestycji, budowy zbiornika retencyjnego, budowy świetlicy z biblioteką oraz utworzenia przystanku kolejowego w Wilkszynie. Radny wyjaśnił wszystkie kwestie merytoryczne i finansowe, tłumacząc, dlaczego niektóre zadania muszą jeszcze zostać odłożone na później. Na tym zebranie zakończono, zapraszając przy okazji mieszkańców na dyżury sołeckie i dyżury radnych.