W Wilkszynie powstaje zbiornik retencyjny

W połowie marca ruszyła budowa ziemnego zbiornika retencyjnego wyrównawczego wód opadowych, roztopowych i gruntowych odprowadzanych z terenów rolniczych o luźnej zabudowie mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej.

Zbiornik powstaje w Wilkszynie tuż przy nowym boisku, nieopodal Orlika. Termin wykonania prac wyznaczono na 31 maja br.

Zakres prac obejmuje:
– wykonanie wjazdu na teren budowy zbiornika
– wykonanie ujęcia wody do zbiornika wyrównawczego wraz z wlotami
– budowa ujęcia wody na rowie
– budowa urządzenia piętrząco-spustowego i wylotu ze zbiornika do rowu
– wykonanie drenażu odwadniającego opaskowego, odbudowa istniejącego.

Budowa nowych zbiorników retencyjnych w Wilkszynie i w Błoniu, oraz przebudowa istniejącego zbiornika we Wróblowicach, to II etap projektu “Mała retencja w gminie Miekinia” dofinansowanego ze środków unijnych. Przebudową zbiornika we Wróblowicach i budową nowego zbiornika w Wilkszynie zajmie się firma KERIM, która w pierwszym etapie realizacji projektu przebudowała już zbiorniki w Gałowie i Łowęcicach. Obecnie wartość nowo zawartych kontraktów z wybranym wykonawcą opiewa łącznie na kwotę 279 800 zł.